Cart
Binnen 48 uur thuis geleverd | Gratis verzending vanaf €10,-

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – Prijzen en kosten

Artikel 6 – Levering

Artikel 7 – Bezorgadres en leveringsservice

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9 – Registratie

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren

Artikel 11 – Reclamatie en consumentenbescherming

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Garantie

Artikel 15 – Slotbepalingen

 

1.     Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

KABELDIERTJES: Kabeldiertjes.nl; hierna te noemen Kabeldiertjes.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aan gaat met Kabeldiertjes.

Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Kabeldiertjes en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen (Onderhavige Voorwaarden)

Website: de website van Kabeldiertjes, te raadplegen via www.kabeldiertjes.nl en aanverwante sub-domeinen www.kabeldiertjes.nl.

 

 

2.     Toepasselijkheid

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Kabeldiertjes, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2    Klant is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en hem de Voorwaarden ter hand zijn gesteld.

2.3    Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kabeldiertjes alleen bindend indien en voor zover deze door Kabeldiertjes uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

3.   Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Kabeldiertjes en het voldoen aan de daarbij door Kabeldiertjes gestelde voorwaarden.

3.2    Indien Klant de bestelling heeft geplaatst, bevestigt Kabeldiertjes per email deze bestelling. Zolang Kabeldiertjes de bestelling niet heeft bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3    Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens, zoals een onjuist e-mailadres, zijn verstrekt, heeft Kabeldiertjes het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4    Kabeldiertjes is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Dat kan Kabeldiertjes doen bij een vermoeden van fraude of indien de Klant bij eerdere bestellingen zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Als Kabeldiertjes het woonadres van de Klant niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

 

4.    Herroepingsrecht

4.1    De Klant kan alle aankopen die hij heeft gedaan via de Website zonder opgave van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door de Klant zelf of een door hem vooraf aangegeven vertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden kosteloos herroepen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden.

4.2    Klant kan gebruik maken van dit recht door per e-mail binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn een retourmelding te doen door middel van het vermelden van de benodigde gegevens in het bijgeleverde retourformulier. Ook mag het retourformulier teruggezonden worden met de te retourneren zending. Na het aanmelden van een retourmelding per e-mail heeft de Klant uiterlijk 14 dagen de tijd om het product ook daadwerkelijk te retourneren.

4.3    Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten welke gemoeid zijn met het retourneren voor rekening Klant.

4.4    De Klant mag de geleverde artikelen in het geval van teruggave uitsluitend – zoals dit ook in de winkel met het bekijken cq passen gebruikelijk is – gebruiken voor zover nodig is voor hem om te beoordelen of hij het artikel wil behouden. De artikelen moeten met aangehecht prijskaartje en originele labels worden teruggestuurd.

4.5    Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behoudt Kabeldiertjes het recht voor om een schadevergoeding te eisen, die nooit hoger is dan het de Klant heeft betaald voor het artikel. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het artikel om te beoordelen of Klant het product wil behouden. Deze schadevergoeding zal in mindering gebracht worden op de door Kabeldiertjes terug te betalen bedragen. Daarnaast heeft Kabeldiertjes het recht om een retour te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat kan als de artikelen gebruikt of kapot worden geretourneerd.

4.6     Indien door de Klant voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht, zal Kabeldiertjes deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.

4.7    Kabeldiertjes is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4.8    Onverminderd het in dit artikel reeds gestelde geldt specifiek voor schoenen (normaal of ski/snowboard) en slippers dat deze enkel binnenshuis mogen worden gepast. Indien er gebruikerssporen op de zolen worden aangetroffen heeft Kabeldiertjes het recht de retour te weigeren en terug te zenden naar de Klant.

 

5.   Prijzen, betaling en informatie

5.1    De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2    Alle prijzen op de Website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Dat houdt in dat prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de Klant geen nakoming eisen. Kabeldiertjes heeft dan het recht om de aankoop te ontbinden of terug te draaien.

5.3    De artikelen kunnen op diverse wijzen betaald worden. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd verschillen. Meer informatie over de betaalmethoden zijn te raadplegen op de Website. Kabeldiertjes behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheid onderzoek, eerdere bestellingen, niet nakoming door de Klant of om andere gegronde redenen, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten of de gehele betaling/bestelling te weigeren.

5.4    De prijzen die bij de Website van Kabeldiertjes online worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Op basis van de keuze van verzendmoment en/of methode wordt de hoogte van de verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten worden tijdens het bestelproces op de Website duidelijk aan de Klant medegedeeld. Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt hier ook informatie over verstrekt.

5.5    Kabeldiertjes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

6.   Levering

6.1    Kabeldiertjes betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

6.2    Kabeldiertjes bezorgt de artikelen binnen Nederland via PostNL, zolang de voorraad strekt.

6.3    Een indicatie van de levertijd van een artikel bedraagt in de in beginsel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 7 dagen toch overschrijden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

7.   Bezorgadres en leveringsservice

7.1    Als de Klant bij Kabeldiertjes bestelt kan deze zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Indien hij zijn keuze achteraf wil wijzigen, kan hij dit doen door te bellen met de Kabeldiertjes. Wanneer de klant een huisnummer of adres fout maakt of vergeet in te vullen dan staat kabeldiertjes niet garant voor eventuele extra kosten. 

7.2    Verzoeken tot wijziging van het bezorgadres kunnen enkel worden ingewilligd indien de bestelling nog niet is verzonden, wanneer de bestelling al verzonden is zullen eventuele extra kosten voor de klant zijn. 

 

8.    Eigendomsvoorbehoud

8.1    Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Kabeldiertjes.

 

9   Registratie

9.1     Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

9.2     Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

9.3     Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Kabeldiertjes is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Alles wat gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

9.4     Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Kabeldiertjes daarvan in kennis te stellen, zodat Kabeldiertjes gepaste maatregelen kan nemen.

 

10    Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

10.1    De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling van de Klant worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met Kabeldiertjes zijn gelieerd of bedrijven die een deel van de dienstverlening van Kabeldiertjes uitvoeren.

10.2    Kabeldiertjes behoudt zich het recht voor, zoals reeds vermeld in artikel 6.3, om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden.

10.3    Uiteraard worden alle persoonsgegevens van de Klant strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door Kabeldiertjes in acht genomen. Kabeldiertjes zal de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden verkopen of overdragen.

10.4    In gevallen waarin persoonsgegevens door Kabeldiertjes aan derden ter uitoefening van de Overeenkomst worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Kabeldiertjes werkt zijn gebonden aan de voorwaarden van Kabeldiertjes, waarin de privacy van de Klant wordt gewaarborgd.

10.5    Indien de Klant zich door een handeling of expliciete instemming heeft aangemeld voor aanbiedingen en Algemene informatie zal Kabeldiertjes de persoonsgegevens van de Klant naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen informatiedoeleinden. Indien de Klant geen prijs stelt op ongevraagde informatie van Kabeldiertjes (per post, telefoon of e-mail) kan de Klant zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit per mail mede te delen aan onze Klantenservice. De mogelijkheid tot afmelden wordt de Klant tevens geboden in elke relevante e-mail van Kabeldiertjes.

 

11    Reclamatie en consumentenbescherming

11.1    Indien de Klant niet tevreden mocht zijn over de producten of diensten van Kabeldiertjes, lost Kabeldiertjes dit graag op. De Klant is welkom om hierover contact met Kabeldiertjes op te nemen.

11.2    Indien de Klant een klacht heeft over een geleverd artikel, dient hij zo snel mogelijk nadat het gebrek zich heeft geopenbaard (binnen 5 werkdagen), dan wel de Klant daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen, contact met Kabeldiertjes  op te nemen. Kabeldiertjes raadt de Klant dan ook aan het product bij ontvangst te inspecteren.

11.3    In tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt specifiek voor Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dat hij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek of na aankoop van het artikel contact op moet nemen met Kabeldiertjes.

11.4    Kabeldiertjes heeft een klantenservice die de doelstelling heeft eventuele problemen en/of klachten altijd in overleg met de Klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

 

12    Aansprakelijkheid

12.1    De aansprakelijkheid van Kabeldiertjes voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en) en verzendkosten.

12.2    Kabeldiertjes is jegens de Klant nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

12.3    De aansprakelijkheid van Kabeldiertjes jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Kabeldiertjes onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kabeldiertjes ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kabeldiertjes in staat is adequaat te reageren.

12.4    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 maanden na ontstaan van de schade)  schriftelijk bij Kabeldiertjes meldt.

12.5    De Klant vrijwaart Kabeldiertjes voor alle aanspraken van derden.

12.6    In geval van overmacht is Kabeldiertjes niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

 

13    Overmacht

13.1    In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Kabeldiertjes opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de Klant als Kabeldiertjes het recht de Overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden, onverminderd het bepaalde in lid 3

13.2    Er is onder andere sprake van overmacht in geval van drukte door acties en of Klantendagen, stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Kabeldiertjes of bij de toeleveranciers van Kabeldiertjes.

13.3    Indien er door de Klant reeds betalingen zijn verricht aan Kabeldiertjes, zal Kabeldiertjes deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terugbetalen.

 

14    Garantie

14.1     Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf en geldt onverminderd artikel 12. Indien er door Kabeldiertjes een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt dit, onverminderd het zojuist gestelde, voor alle type Klanten.

14.2     Kabeldiertjes staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kabeldiertjes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

14.3    Kabeldiertjes kent een eigen garantie van 6 maanden op alle producten. Indien Klant bij levering of binnen deze termijn een gebrek constateert, heeft hij het recht om hierover een klacht in te dienen (art. 12) en  indien de klacht gegrond is het product om te ruilen voor eenzelfde exemplaar of te laten repareren. Het betreft dan hetzelfde artikel in dezelfde maat. Indien omruiling niet meer mogelijk is, zal Kabeldiertjes het aankoopbedrag vergoeden. Een klacht is ongegrond indien het gebrek ontstaan is door normaal gebruik en slijtage (normale slijtage) door het dragen/gebruiken van de producten of door verkeerd gebruik/misbruik van het product.

14.4      Een door Kabeldiertjes, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

14.5     Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kabeldiertjes daarvan in kennis te stellen.

14.6     Indien Kabeldiertjes de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 13 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

 

15    Slotbepalingen

15.1    Op de Website, alle Overeenkomsten tussen Kabeldiertjes en de Klant en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2    Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15.3    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4    Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.5    Bij elektronische communicatie met Kabeldiertjes geldt de door Kabeldiertjes ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 Bedrijfsinformatie/contactgegevens

info@kabeldiertjes.nl 

Toegevoegd aan winkelmand!
Gratis verzending vanaf €10,- Free shipping when you order over XX You Have Qualified for Free Shipping Free Shipping For Over $x to Binnen 48 uur thuis geleverd | Gratis verzending vanaf €10,-
Algemene voorwaarden | Kabel diertjes